• ចុចលើ "គណនី"
  • ប្តូរអាសយដ្ឋាន
  • បន្ថែមអាសយដ្ឋានថ្មី
  • ចុចលើ "ទីតាំង"
  • ស្វែងរកកន្លែងត្រូវដឹកទៅ​ ឬ​ដៅទីតាំងនៅលើផែនទី​រួចចុច "​ដឹកទៅកន្លែងនេះ"
  • ចុចលើ "បង្កើតអាសយដ្ឋាន"