របៀបបង្កើតគណនីក្នុង L192 Delivery

  • ចូលទៅដោនឡូតកម្មវិធី​ L192 Delivery & Business ពី ​Play Store/App Store រួចចុច​ "ចុះឈ្មោះ" រួចជ្រើសយក​ "ប្រើសេវាដឹក ជញ្ជូន"

7.jpg 11.jpg 12.jpg

  • បំពេញរាល់ព័ត៌មានទាំងអស់ហើយបញ្ចូលអាស័យដ្ឋានអោយបានត្រឹមត្រូវ

  • ចុចលើបូ៊តុង "ចុះឈ្មោះ"

13.jpg 14.jpg

  • បញ្ចូលលេខកូដផ្ទៀងផ្ទាត់ដែលបានផ្ញើទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នក

  • បញ្ចូលឈ្មោះ​​និងពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកដើម្បីចូលគណនីប្រើប្រាស់

15.jpg 16.jpg 11.jpg

How to register

  • Install App "L192 Delivery & Business from Play store/App store and then click "Sign Up" and choose "USE DELIVERY SERVICE"

1.jpg 3.jpg 2.jpg

  • Fill in all the information and your correct address
  • Click "Sign Up"

8.jpg 9.jpg

  • Type the verification code that was sent to your number
  • Fill in your username and password then click "Sign In"

1.JPG 10.jpg 6.jpg