របៀបបង្កើតគណនីក្នុង L192 Delivery

  • ចូលទៅដោនឡូតកម្មវិធី​ L192 Delivery & Business ពី ​Play Store/App Store រួចចុច​ "ចុះឈ្មោះ" រួចជ្រើសយក​ "ប្រើសេវាដឹក ជញ្ជូន"

01.JPG

  • បំពេញរាល់ព័ត៌មានទាំងអស់ហើយបញ្ចូលអាស័យដ្ឋានអោយបានត្រឹមត្រូវ

  • ចុចលើបូតុង "ចុះឈ្មោះ"

how to rigister.JPG

  • បញ្ចូលលេខកូដផ្ទៀងផ្ទាត់ដែលបានផ្ញើទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នក

  • បញ្ចូលឈ្មោះ​​និងពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកដើម្បីចូលគណនីប្រើប្រាស់

02.JPG

How to register

  • Install App "L192 Delivery & Business from Play store/App store and then click "Sign Up" and choose "USE DELIVERY SERVICE"

delivery 1.JPG

  • Fill in all the information and your correct address
  • Click "Sign Up"

delivery 2.JPG

  • Type the verification code that was sent to your number
  • Fill in your username and password then click "Sign In"

delivery 3.JPG