របៀបតាមដានកញ្ចប់ទំនិញក្នុងប្រតិបត្តិការ

1.jpg 2.jpg 3.jpg

1​ ចុចលើ"កញ្ចប់ទំនិញក្នុងប្រតិបត្តិការ"

2 ចុចលើកញ្ចប់ទំនិញដែលអ្នកចង់តាមដាន

3​ អ្នកអាចឃើញកញ្ចប់របស់អ្នកនៅឯណា

How to track your "Packages in Progress"

5.jpg 2.jpg 3.jpg

1 Click on "Package in Progress"

2 Select package

3 you may see where is your package is.