របៀបបង្កើតកញ្ចប់ថ្មី

 • ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីដឹកជញ្ជូនL192 ហើយចុចលើ"បង្កើតឥឡូវ"

1.jpg

បំពេញព័ត៌មានដែលត្រូវការ

 • បំពេញវិមាត្រនិងទំងន់ត្រឹមត្រូវ
 • តម្លៃកញ្ចប់៖តម្លៃសរុបនៃផលិតផលរបស់អ្នក
 • សាច់ប្រាក់ដើម្បីប្រមូល៖ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលក្រុមអ្នកដឹកជញ្ជូនរបស់យើងត្រូវប្រមូលពីអតិថិជនរបស់អ្នក
 • ឈ្មោះ​អតិថិជន
 • លេខទូរសព្ទអតិថិជន៖អ្នកអាចបន្ថែមលេខមួយខ្សែរទៀតនៅក្នុងព័ត៌មានបន្ថែម
 • ទីតាំងរបស់អតិថិជន៖ដៅទីតាំងអតិថិជនអោយត្រឹមត្រូវ(សូមមើលស្លាយបន្ទាប់)
 • ជ្រើសរើសកាលបរិច្ឆេទនិងពេលវេលាដឹកជញ្ជូន៖កាលបរិច្ឆេទនិងម៉ោងដើម្បីដឹកជូនអតិថិជន

សម្គាល់ៈត្រូវប្រាកដថាម៉ោងដើម្បីដឹកជូនអតិថិជន​មានគម្លាតយ៉ាងហោច ណាស់៥ម៉ោងគិតចាប់ពីពេលដែលអ្នកស្នើសុំ

 • កំណត់ចំណាំនៃការដឹកជញ្ជូន៖ព័ត៌មានបន្ថែមដូចជាលេខទំនាក់ទំនងបន្ថែមលេខផ្លូវទម្លាក់នៅមាត់ទ្វារ។ល។

2.jpg

 • បន្ទាប់ពីបំពេញព័ត៌មានទាំងអស់សូមចុច"បង្កើតកញ្ចប់ទំនិញ"
 • ចុច"បាទ/ ចាស"ប្រសិនបើអ្នកមានកញ្ចប់ជាច្រើនទៀតដើម្បីបង្កើត
 • ចុច"ទេ"ដើម្បីបន្តទៅជំហានបន្ទាប់

7.jpg 3.jpg

ការស្នើសុំការទៅយកទំនិញ

 • ចុចលើ"កញ្ចប់ទំនិញបង្កើតរួច"ដើម្បីមើលកញ្ចប់ទាំងអស់ដែលអ្នកបានបង្កើត។
 • ចុចលើពាក្យ"ជ្រើសរើសទាំងអស់" ហើយអ្នកនឹងឃើញប៊ូតុង"ស្នើសុំការទៅយកទំនិញ" លេចចេញមក
 • ចុចលើ"ស្នើសុំការទៅយកទំនិញ "

4.jpg

ការស្នើសុំការទៅយកទំនិញ​(ត)

 • បញ្ជាក់ដោយចុច"បាទ/ ចាស"

5.jpg 6.jpg

How to Create New Package

Log in into L192 Delivery app and click on "Create Now"

8.jpg

Fill in the required information

 • Fill in the correct dimension and weight
 • Package Value : The total value of your product
 • Cash to collect : The amount that our delivery team has to collect from your customer
 • Customer Number : You can add additional number in delivery note
 • Customer's Location: Pin the correct delivery location
 • Choose delivery date& time : Date& time to deliver to customer

Note: Make sure it is at least 5 hours from the time that you request pick up

 • Delivery Note : Additional information such as additional contact number, street number, landmark, drop at door etc.

9.jpg

 • After filling all the information, click "Create Package"
 • Click "Yes" if you have more packages to create
 • Click "No" to proceed to next step

10.jpg 11.jpg

Request pickup

 • Click on "Package Drafts" to see all the packages you have created.
 • Click on "Select All" and you will see a "Request pickup" button pops up
 • Click on "Request pickup"

8.jpg 12.jpg

 • Confirm by clicking "Yes"

13.jpg 14.jpg