របៀបតាមដានកញ្ចប់ទំនិញដែលបានដឹករួច

១​ ចុចលើ"ប្រវត្តិកញ្ចប់ទំនិញដឹករួច"

២ចុចលើកញ្ចប់ទំនិញដែលអ្នកចង់តាមដាន

1.jpg 2.jpg 3.jpg

How to check Delivered packages

  1. Click on " Package History "
  2. Select any package

1.jpg 2.jpg 3.jpg