ថ្លៃសេវា

កញ្ចប់ភ្នំពេញ និង តាខ្មៅខេត្ត
<៣គីឡូ$0.៥0 (​ ប្រូម៉ូសិន)អ្នកអាចជ្រើសយកសេវាកម្មបញ្ញើរទៅខេត្តតាមរយៈក្រុមហ៊ុនណាមួយដែលអ្នកពេញចិត្ត​ឬខាងL192និងធ្វើការណែនាំសេវាកម្មណាមួយផ្អែកលើបទពិសោធន៍របស់យើង​។ហើយយើងនិងគិត​$0.៥0 សម្រាបកព្ចាប់នីមួយៗបន្ថែម​​ពីលើការគិតថ្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុនឬឡានណាមួយដែលលោកអ្នកជ្រើសរើស.សម្រាប់ការទៅយកដល់កន្លែង​ការបញ្ជូនពត៍មានផ្សេងៗទាក់ទងទៅនិងកញ្ចប់​ការតាមដាននិងធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាយឺតយ៉ាវឬការបាត់បង់ផ្សេងៗ…….
<៥គីឡូ$១
<១០គីឡូ$១.៥0
<២0គីឡូ$២
<៣0គីឡូ$៣
>៣0គីឡូ$៣+$0.២/KG
ប្រអប់ធំទទឹង(CM)\​បណ្តោយ(CM)\កម្ពស់(CM)/១0000ទទឹង(CM)\​បណ្តោយ(CM)\កម្ពស់(CM)/១00,000បន្ថែមពីលើការគិតថ្លៃដោយសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបីមិនគិតថ្លៃបន្ថែមប្រសិនបើJ&T​ (ដៃគូររបស់យើង)
Ninja express delivery$2(​ប្រូម៉ូសិន)​ផ្ដល់ជូនដោយម៉ូតូ​៣0គីឡូ, ក្រោម​២ម៉ោងNA

Fees

PARCELPhnom Penh & TakmaoProvinces
<3KG$0.5 (Promotion)You can select your favorite third-party delivery service or we recommend one for you based on our experience. We charge $0.50 for each parcel in addition to the charge by the third-party for our support including picking up, handling parcels, recording the parcel receipt, tracking and solving problems with delay or missing.
<5KG$1
<10KG$1.50
<20kg$2
<30KG$3
>30KG$3+ $0.2/KG
Big BoxesW(CM)*H(CM)*D(CM)/10,000W(CM)*H(CM)*D(CM)/100,000 in addition to the charge by the third-party service. No additional charge if you choose J&T (our partner)
Ninja Express Delivery$2 (PROMOTION) *DELIVERABLE BY MOTORCYCLE, <30KG, under 2 hoursN/A