របៀបទូរទាត់ប្រាក់ដែលប្រមូលបាន

ក្នុងករណីដែលយើងប្រមូលការទូទាត់ប្រាក់ពីអតិថិជនរបស់អ្នក…នៅពេលកញ្ចប់ត្រូវបានបញ្ជូនដល់អតិថិជនរបស់អ្នករួច​ ​អ្នកអាចចុចការស្នើសុំការទូទាត់ហើយយើងនឹងផ្ទេរតាមរយៈធនាគារអេប៊ីអេសម្រាប់អ្នក។

​១​ ​ចុចលើ​ ទូរទាត់ប្រាក់ប្រមូលបាន

២ ចុចលើ​​ ជ្រើសរើសទាំងអស់ ​ រួចចុចលើ សើ្នរសុំទូរទាត់ប្រាក់

៣​ ចុចលើ បាទ​​ រឹ​​ ចាស

1.jpg 2.jpg 3.jpg

How to request settlement

​In case that we collect payment from your customer for you, once the package has been delivered, you can click request settlement and we will transfer via ABA for you.

  1. Click on "COD TO SETTLE"

  2. Click on "Select All"

  3. Click on "No or Yes"

1.jpg 2.jpg 3.jpg