សំណួរចម្លើយ

ស : ខ្ញុំបានបង្កើតកញ្ចប់ជាយូរមកហើយប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់ទាក់ទងខ្ញុំទេ។

ច : សូមអ្នកប្រាកដថាអ្នកបានចុច "ស្នើរសុំការទៅយកទំនិញ" រួចហើយដោយចូលទៅកាន់"កញ្ចប់ទំនិញក្នុងប្រតិបត្តិការ " ។

ស : តើកញ្ចប់របស់ខ្ញុំទៅដល់ណាហើយពេលនេះ?

ច : អ្នកអាចតាមដានកញ្ចប់របស់អ្នកដោយចូលទៅ"កញ្ចប់ទំនិញក្នុងប្រតិបត្តិការ"ហើយចុចលើកញ្ចប់ដែលអ្នកចង់ពិនិត្យ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមផ្ញើសារមកកាន់ទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់យើងតាមរយៈhttp://m.me/L192DELIVERY

ស : តើខ្ញុំត្រូវទូទាត់ប្រាក់ដែលL192 ប្រមូលពីអតិថិជនរបស់ខ្ញុំបានយ៉ាងដូចម្តេច?

ច : នៅពេលដែលយើងដឹកកញ្ចប់របស់អ្នកទៅអតិថិជនរបស់អ្នកបានជោគជ័យអ្នកអាចស្នើសុំការទូទាត់ប្រាក់ដោយចូលទៅ"ទូរទាត់ប្រាក់ប្រមូល បាន"​រួចចុចស្នើរ

ស : តើខ្ញុំអាចទម្លាក់កញ្ចប់នៅឃ្លាំងនៅក្បែរខ្ញុំបានទេ?

ច : អ្នកអាចធ្វើបាន។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ទម្លាក់កញ្ចប់នៅឃ្លាំងរបស់យើងអ្នកមិនចាំបាច់ចុច"ស្នើរសុំការទៅយកទំនិញ"ទេ តែអ្នកត្រូវប្រាកដថាម៉ោងដើម្បីដឹកជូនអតិថិជនមានគម្លាតយ៉ាងហោចណាស់ ៥ ម៉ោងគិតចាប់ពីពេលដែលអ្នកទម្លាក់កញ្ចប់នៅឃ្លាំងរបស់យើង។

ស : ប្រសិនបើខ្ញុំត្រូវការអោយដឹកកញ្ចប់របស់ខ្ញុំមកអោយខ្ញុំវិញតើត្រូវចំណាយពេលប៉ុន្មាន?

ច : យើងនឹងដឹកកញ្ចប់របស់អ្នកទៅអោយអ្នកវិញក្នុងរយៈពេល១ - ២ ថ្ងៃបន្ទាប់ពីអ្នកស្នើសុំត្រឡប់មកវិញ។

FAQ

Q: I have created packages already, but no one has called to pick up the package.

A: Please make sure that you click "Request pickup" after you created your package by going to "Package draft"

Q: Where is my packages now?

A: You can track your package by going to "Package in Progress". __ _ _ For further support, please send us a message on facebook page "L192 Delivery"

Q: How do I settle payment that L192 collected from my customer?

A: Once your packages is delivered, you can go to "COD to settle" and request settlement.

Q: Can I drop off my packages at the nearest hub.

A: Yes, you can. If you would like to drop it at any of our hub, you can create package without clicking "Request pickup". However, please make sure that the delivery date and time is no less than 5 hours when you drop those packages.

Q: If I need to return my package, how long does it take?

A: We will return your package 1 day after you request to return.